بازرگانی خسروی تنها وارد کننده رسمی محصولات هانتر در ایران

جستجو کردن

فروش انواع تجهیزات و محصولات هانتر به صورت تخصصی

روتورها

سیستم ST

اسپری ها

نازل ها

شیر های برقی

کنترلرها

لوازم جانبی کنترلرها

سنسورها

تنظیم آبیاری فصلی در pro-c

نشانگر را به سمت تنظیم فصلی بچرخانید.این بخش به شما اجازه می‌دهد که درصد تنظیمفردی را افزایش یا کاهش دهید که باعث کوتاه تر یا بلندتر شدن زمان اجرا می‌شود.برایمثال اگر شما تنظیم فصلی را روی ۵۰ درصد تنظیم کنید،ایستگاه هایی که برنامه ریزیشدند تا ۲۰ دقیقه آبیاری کنند،اکنون ۱۰ دقیقه آبیاری می‌کنند.
در نظر داشته باشید که وقتی در حال برنامه ریزی اجرای ایستگاه ها هستید،مقدار تنظیم فصلی به طور پیش فرض صددرصد است.

مرتبط

محتوا