نمایش 1–16 از 20 نتیجه

ابپاش های I25 شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 1 اینچ
 • شعاع پاشش از 11/9 تا 21/6 متر
 • فشار توصیه شده بین 2/5 تا 7 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 13/6 الی 121  لیتر در دقیقه
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 50 تا 360 درجه
 • دارای  فیلتر در قسمت انتهایی بدنه  جهت جلوگیری از ورود ذرات
 • دارای 6 نازل  متنوع برای شعاع پاشش متفاوت
 • دارای پیچ تنظیم کننده شعاع پاشش

ابپاش PSU_04 10A شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 1/2 اینچ
 • شعاع پاشش از 1/2 تا 5/1 متر
 • فشار توصیه شده بین 1/4 تا 2/8 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 40 الی 660 لیتر در ساعت
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 1 تا 360 درجه
 • دارای دو فیلتر در قسمت انتهای بدنه و نازل جهت جلوگیری از ورود ذرات
 • دارای نازل های متنوع برای شعاع پاشش متفاوت

ابپاش PSU_04 12A شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 1/2 اینچ
 • شعاع پاشش از 1/2 تا 5/1 متر
 • فشار توصیه شده بین 1/4 تا 2/8 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 40 الی 660 لیتر در ساعت
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 1 تا 360 درجه
 • دارای دو فیلتر در قسمت انتهای بدنه و نازل جهت جلوگیری از ورود ذرات
 • دارای نازل های متنوع برای شعاع پاشش متفاوت

ابپاش PSU_04 15A شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 1/2 اینچ
 • شعاع پاشش از 1/2 تا 5/1 متر
 • فشار توصیه شده بین 1/4 تا 2/8 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 40 الی 660 لیتر در ساعت
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 1 تا 360 درجه
 • دارای دو فیلتر در قسمت انتهای بدنه و نازل جهت جلوگیری از ورود ذرات
 • دارای نازل های متنوع برای شعاع پاشش متفاوت

ابپاش PSU_04 17A شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 1/2 اینچ
 • شعاع پاشش از 1/2 تا 5/1 متر
 • فشار توصیه شده بین 1/4 تا 2/8 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 40 الی 660 لیتر در ساعت
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 1 تا 360 درجه
 • دارای دو فیلتر در قسمت انتهای بدنه و نازل جهت جلوگیری از ورود ذرات
 • دارای نازل های متنوع برای شعاع پاشش متفاوت

ابپاش PSU_04 4A شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 1/2 اینچ
 • شعاع پاشش از 1/2 تا 5/1 متر
 • فشار توصیه شده بین 1/4 تا 2/8 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 40 الی 660 لیتر در ساعت
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 1 تا 360 درجه
 • دارای دو فیلتر در قسمت انتهای بدنه و نازل جهت جلوگیری از ورود ذرات
 • دارای نازل های متنوع برای شعاع پاشش متفاوت

ابپاش PSU_04 6A شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 1/2 اینچ
 • شعاع پاشش از 1/2 تا 5/1 متر
 • فشار توصیه شده بین 1/4 تا 2/8 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 40 الی 660 لیتر در ساعت
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 1 تا 360 درجه
 • دارای دو فیلتر در قسمت انتهای بدنه و نازل جهت جلوگیری از ورود ذرات
 • دارای نازل های متنوع برای شعاع پاشش متفاوت

ابپاش PSU_04 8A شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 1/2 اینچ
 • شعاع پاشش از 1/2 تا 5/1 متر
 • فشار توصیه شده بین 1/4 تا 2/8 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 40 الی 660 لیتر در ساعت
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 1 تا 360 درجه
 • دارای دو فیلتر در قسمت انتهای بدنه و نازل جهت جلوگیری از ورود ذرات
 • دارای نازل های متنوع برای شعاع پاشش متفاوت

ابپاش های I40 شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 1 اینچ
 • شعاع پاشش از 12 تا 23 متر
 • فشار توصیه شده بین 2/8 تا 7 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 25 الی 130  لیتر در دقیقه
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 40 تا 360 درجه
 • دارای  فیلتر در قسمت انتهایی بدنه  جهت جلوگیری از ورود ذرات
 • دارای 6 نازل  متنوع برای شعاع پاشش متفاوت
 • دارای پیچ تنظیم کننده شعاع پاشش

ابپاش های I90 شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 11/2 اینچ
 • شعاع پاشش از 21 تا 30 متر
 • فشار توصیه شده بین 4 تا 7 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 113 الی 263  لیتر در دقیقه ( تمام دور) و 116 الی 264 لیتر در دقیقه (تنظیمی)
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 40 تا 360 درجه
 • دارای  مدل های قابل تنظیم و تمام دور
 • دارای 6 نازل  متنوع برای شعاع پاشش متفاوت

ابپاش های PGJ شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 1/2 اینچ
 • شعاع پاشش از 4/6 تا 11/3 متر
 • فشار توصیه شده بین 2/1 تا 3/4 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 2/4 الی 20/1  لیتر در دقیقه
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 40 تا 360 درجه
 • دارای فیلتر در قسمت انتهایی جهت جلوگیری از ورود ذرات
 • دارای 8 نازل  متنوع برای شعاع پاشش متفاوت
 • دارای پیچ تنظیم کننده شعاع پاشش

ابپاش های PGP شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 3/4 اینچ
 • شعاع پاشش از 6/5 تا 15/5 متر
 • فشار توصیه شده بین 2 تا 5 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 2 الی 55  لیتر در ساعت
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 40 تا 360 درجه
 • دارای  فیلتر در قسمت انتهایی بدنه  جهت جلوگیری از ورود ذرات
 • دارای 12 نازل  متنوع برای شعاع پاشش متفاوت
 • دارای پیچ تنظیم کننده شعاع پاشش

بدنه PSU04 شرکت هانتر در پلی اتیلن روز

 • ورودی سایز 1/2 اینچ
 • شعاع پاشش از 1/2 تا 5/1 متر
 • فشار توصیه شده بین 1/4 تا 2/8 اتمسفر
 • میزان آبدهی بین 40 الی 660 لیتر در ساعت
 • قابلیت تنظیم شعاع پاشش بین 1 تا 360 درجه
 • دارای دو فیلتر در قسمت انتهای بدنه و نازل جهت جلوگیری از ورود ذرات
 • دارای نازل های متنوع برای شعاع پاشش متفاوت